Teaching Positions 2022/2023 – Advertisement No. 6

MAYO,  SLIGO  AND  LEITRIM EDUCATION  AND  TRAINING  BOARD

BORD  OIDEACHAIS  AGUS  OILIÚNA  MHAIGH  EO,  SHLIGIGH  AGUS  LIATROMA

Applications are invited for the following TEACHING  POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term  /Fixed Purpose capacity, in the 2022/2023 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

Fáilteofar roimh iarratais ar  POST MHÚINTEOIREACHTA seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Páirtaimseartha / Téarma Socraithe / Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2022/2023 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

 

Vacancies are subject to the post(s) not being required for the Department of Education and Skills Redeployment process.

Braitheann na folúntais ar gan na poist a bheith de dhíth ar an Roinn Oideachais agus Scileanna don Phróiseas Athlonnaithe múinteoirí.

Teachers are appointed to the staff of Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board and may be assigned to any of the Board’s Schools or Centres, as circumstances require. / Ceaptar Múinteoirí ar fhoireann Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma agus d’fhéadfaí iad a ainmniú d’aon Scoil nó Ionad de chuid an Bhoird, de réir mar is.   

 

Ref Job Title Location Period Hrs. Mins Conditions
PP2545 English & EAL Moyne College 31.08.2022 – 23.10.2022 17 Hours 10 mins Fixed Term (Maternity Leave)
PP2546 Science & Agricultural Science (Experience teaching Mathematics would be an advantage) Coláiste Pobail Acla 01.09.2022- 31.08.2023 17 Hours 50 mins PRPT
PP2547 Irish Davitt College 05.09.2022- 23.10.2022 22 Hours 00 mins Specific Purpose             (Parents Leave)
VT0122 Tourism with Business (Knowledge of Food Tourism, Entrepreneurship and Marketing an advantage) VTOS Drumshanbo 01.09.2022 – 31.08.2023 17 Hours 45 mins PRPT
FE2052 Teacher of Business or Law (PLC) & Business (2nd Level) Ballinode Community College 24.08.2022- 13.01.2023 22 Hours 00 mins Specific Purpose (Parental Leave)
PP2548 Teacher of Mathematics Ballinode Community College 24.08.2022- 03.02.2023 22 Hours 00 mins Specific Purpose (Parental Leave)
FE2053 Teacher of Business (PLC) Ballinode Community College 24.08.2022- 19.01.2023 22 Hours 00 mins Specific Purpose (Parental Leave)
FE2054 Teacher of PLC Business Ballinode Community College 29.08.2022- 28.10.2022 22 Hours 00 mins Specific Purpose (Parental Leave)
PP2549 Agricultural Science/JC Science St Joseph’s Community College 01.09.2022- 31.08.2023 11 Hours 00 mins PRPT
PP2550 Business Studies/Accounting Teacher Corran College 01.09.2022- 31.08.2023 13 Hours 00 Mins PRPT
PP2551 English & Geography Corran College 01.09.2022- 31.08.2023 11 Hours 00 mins Specific Purpose (Job Share)

Please note that the hours advertised are subject to change as circumstances may require.

__________________

 Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

       Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

  • Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website teachingcouncil.ie

       Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um  

       Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.  A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta

       www.teachingcouncil.ie

__________________

 

Applicants who wish to be considered for more than one post must complete a separate Application Form in respect of each post.

Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo cur isteach ar níos mó ná post amháin Foirm Iarratais ar leith a chomhlánú  i leith gach post.

 Application Forms for the above posts can be downloaded below

Ad. 6 Teacher Application Form 2022 -2023

Application Form Note Advertisement No. 6

 

Reference Number and Title of Post must be quoted on Application Form.

 

Applications on the official M.S.L.E.T.B. Application Form are only accepted by email in PDF format to:  employment@msletb.ie.

 

It is vital to insert the correct Reference Number of the Post on the “subject line” of your email. 

 Please attach only one Application Form per email.  Applications will not be accepted via hard copy or fax / Ní ghlacfar le hiarratais ar facs nó coip chrua.

_______________________

 Closing date for receipt of completed Application Forms for all the above posts (by email) is 12.00 noon on Monday, 15th August, 2022

  

Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith na bpost uile thuasluaite (email amháin) ná 12.00 meán lae Dé Luain 15ú  Lúnasa 2022

Completed Applications Forms to be returned by email to employment@msletb.ie.

Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig employment@msletb.ie

________________________

 

Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board  is  an  equal  opportunities  employer.  Canvassing  will  disqualify.  Shortlisting  may  apply.  Late applications will not be accepted.

 Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. 

Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáilD’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceistNí ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

_____________________

 

Signed:   TOM GRADY C.E.,  Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board ,

                 Head Office,  Newtown,  CASTLEBAR,  Co. Mayo  /

                Tom Grady, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna, Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma,

                Príomhofiig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Manage consent